MÖTENMedlemsmöte torsdag
17/10-2024 kl. 18.00
Plats: Norrköping


DAGORDNING medlemsmöte

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordningen
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4. Justering av röstlängd
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
6. Styrelsens rapport över nuvarande och förslag till kommande verksamhet
7. Ärenden som hänsköts till styrelsen att utreda
8. Speciella frågor till beslut
9. Övriga rapporter
10. Valberedningen
11. Övriga frågor
12. Mötets avslutande

Ekonomisk rapport kan rekvireras från kassören


Lättare förtäring. Anmälan senast 10 oktober till Katinka, se kontaktuppgifer nedan.

Kontakt: Ordf. Katinka Ryttse
Tel: 073-8174408
e-mail: bissy45@outlook.com

OBS: Katinka Ryttses hemtelefonnummer är inte aktuellt längre.
Mejladressen är bissy45@outlook.com och inte det som står på affischen. 


Årsmötesprotokoll
 

Cuper, KM & Övriga aktiviteter