MÖTEN

Medlemsmöte måndag 
12/10-2020 kl. 18.00


DAGORDNING medlemsmöte

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordningen
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4. Justering av röstlängd
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
6. Styrelsens rapport över nuvarande och förslag till kommande verksamhet
7. Ärenden som hänsköts till styrelsen att utreda
8. Speciella frågor till beslut
9. Övriga frågor
10. Mötets avslutande

Ekonomisk rapport kan rekvireras från kassören

OBS!
INGEN ANNAN KALLELSE UTGÅR
VÄLKOMMEN


Kaffe/saft och fika serveras!

Kontakt: Ordf. Katinka Ryttse
Tel: 073-8174408
e-mail: bissy45@outlook.com

OBS: Katinka Ryttses hemtelefonnummer är inte aktuellt längre.
Mejladressen är bissy45@outlook.com och inte det som står på affischen. 


Årsmötesprotokoll
 

Cuper & KM